E-ISSN 2602-4837
Evaluation of phonophobia with audiological tests in vestibular migraine patients [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(6): 264-268 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.59458

Evaluation of phonophobia with audiological tests in vestibular migraine patients

Sercan Göde1, Göksel Turhal1, Isa Kaya1, Nur Seda Saban2, Cenk Arslanbuğa2, Esra Tıklar2, Şengül Arslan2, Pınar Baba2, Berna Deniz Kuntman2, Tevfik Anıl Düzgülşen2, Ceyda Tarhan1, Mehmet Fatih Öğüt1
1Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Audiology and Speech Disorders, Ege University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess loudness discomfort level (LDL) and short increment sensitivity index (SISI) in patients with vestibular migarine and evaluate the diagnostic role of these tests.
METHODS: Twenty vestibular migraine patients (group 1) and twently healthy control subjects (group 2) were included. Pure tone audiomtery, SISI, tympanometry and LDL were performed.
RESULTS: Median LDL scores of group 1 and 2 were 99.50 dB (IQR: 19.5) and 105 dB (IQR: 6) respectively. LDL scores were significantly lower in group 1 (p<0.05). Reciever Operating Characteristic (ROC) analysis of LDL revealed that the area under curve (AUC) was 0.76 (p<0.05) when vestibular migraine was chosen as the selection criterion. When 103.5 dB was taken as the cut-off point, the sensitivity of LDL test was 75% and specificity was 82%. SISI scores were not significantly related with phonophobia (p>0.05).
CONCLUSION: This is the first study to show the potential diagnostic role of LDL levels as a audiologic tool in vestibular migraine. Further studies with are warranted to elucidate the diagnostic value of LDL in the differential diagnosis of episodic vertigo.

Keywords: Loudness discomfort level, phonophobia; short increment sensitivity index; vestibular migraine.

Vestibüler migren hastalarında fonofobinin odyolojik testler ile değerlendirilmesi

Sercan Göde1, Göksel Turhal1, Isa Kaya1, Nur Seda Saban2, Cenk Arslanbuğa2, Esra Tıklar2, Şengül Arslan2, Pınar Baba2, Berna Deniz Kuntman2, Tevfik Anıl Düzgülşen2, Ceyda Tarhan1, Mehmet Fatih Öğüt1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Msci, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı vestibüler migren hastalarında rahatsız edici ses düzeyi (loudness discomfort level - LDL) ve short increment sensitivity index (SISI) ölçümlerinin tanısal değerinin incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya yirmi vestibüler migren hastası (grup 1) ve 20 sağlıklı kontrol (grup 2) alındı. Saf ses odyometrisi, SISI, timpanometri ve LDL uygulandı.
BULGULAR: Grup 1 ve 2’nin median LDL skorları sırasıyla 99.50 dB (IQR: 19.5) and 105 dB (IQR: 6) olarak bulundu. LDL skorları grup 1’de anlamlı olarak daha düşük izlendi (p<0.05). Vestibüler migren seçim kriteri olduğunda LDL ölçümlerinin Reciever Operating Characteristic (ROC) analizine göre eğri altında kalan alan 0.76 (p<0.05) olarak saptandı. 103.5 dB cut-off noktası olarak belirlendiğinde LDL testinin sensitivitesi %75, spesifisitesi ise %82 olarak bulundu. SISI skorları ve fonofobi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Bu çalışma LDL değerlerinin vestibüler migrende bir odyolojik test olarak potansiyel tanısal değerini gösteren ilk çalışmadır. LDL değerlerinin epizodik vertigonun ayırıcı tanısındaki tanısal değerinin aydınlatılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Rahatsız edici ses düzeyi, fonofobi; short increment sensitivity index; vestibüler migren.

Sercan Göde, Göksel Turhal, Isa Kaya, Nur Seda Saban, Cenk Arslanbuğa, Esra Tıklar, Şengül Arslan, Pınar Baba, Berna Deniz Kuntman, Tevfik Anıl Düzgülşen, Ceyda Tarhan, Mehmet Fatih Öğüt. Evaluation of phonophobia with audiological tests in vestibular migraine patients. Tr-ENT. 2017; 27(6): 264-268

Corresponding Author: Göksel Turhal, Türkiye
LookUs & Online Makale