E-ISSN 2602-4837
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(3): 137-147 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734

Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes

Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

OBJECTIVE: In this study we aimed to evaluate the audiologic results and audiologic success rates following otosclerosis surgery and to discuss surgical complications and their management.
METHODS: We retrospectively analyzed 115 ears of 100 patients who were diagnosed with clinical otosclerosis and operated at Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology between May 2002 and April 2013. Postoperative air-bone gap was used in the evaluation of the success of the hearing results. The postoperative air-bone gap less than 20 dB was accepted as a success criterion. Intraoperative and postoperative complications were recorded.
RESULTS: Functional success was achieved in 105 of 115 operated ears (91.3%). Functional success rates according to types of piston for 0.6 mm wire Teflon piston (n=71), fluoroplastic Teflon piston (n=30), K piston (n=12) and Easy piston (n=2) groups were, 88.7%, 93.3%, 100%, and 100% respectively. Six patients (5.2%) underwent revision surgery.
CONCLUSION: Our study results suggest that stapes surgery is a successful and safe treatment modality with high success and low complication rates in the management of otosclerosis.

Keywords: Air-bone gap, otosclerosis; stapes surgery.

Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi

Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada hastaların otoskleroz cerrahisi sonrası işitme sonuçları ve işitsel başarı oranları değerlendirildi ve cerrahi komplikasyonları ve tedavileri irdelendi.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda Mayıs 2002 - Nisan 2013 tarihleri arasında klinik otoskleroz tanısı konulan 100 hastanın iletim tipi işitme kaybı nedeniyle ameliyat edilen 115 kulağı retrospektif olarak incelendi. Hastaların işitme sonuçlarının başarısının değerlendirilmesinde ameliyat sonrası hava-kemik aralığı kullanıldı. Ameliyat sonrası hava-kemik aralığının 20 dB ve altında olması fonksiyonel başarı kriteri olarak alındı. Ameliyat sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Ameliyat edilen 115 kulağın 105’inde (%91.3) fonksiyonel başarı sağlandı. Piston çeşitlerine göre başarı oranları 0.6 mm’lik telli Teflon piston (n=71), floroplastik Teflon piston (n=30), K piston (n=12) ve Easy piston (n=2) grupları için sırasıyla %88.7, %93.3, %100 ve %100 olarak bulundu. Revizyon cerrahi altı hastaya (%5.2) uygulandı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız, stapes cerrahisinin yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile otoskleroz tedavisinde başarılı ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hava-kemik aralığı, otoskleroz; stapes cerrahisi.

Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri. Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes. Tr-ENT. 2014; 24(3): 137-147

Corresponding Author: Deniz Özlem Topdağ, Türkiye
LookUs & Online Makale