E-ISSN 2602-4837
Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 65-69 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.10170

Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty

Tolgahan Catli, Cagri Celik, Emine Demir, Harun Gur, Taskin Tokat, Levent Olgun
Bozyaka Teaching & Research Hospital Ent Clinic

OBJECTIVE: This study aims to investigate the prevalence of myringosclerosis in tragal perichondrium (TP) and temporalis fascia (TF) grafts after myringo-/tympanoplasty.
METHODS: Thirty patients, who were diagnosed with non-suppurative chronic otitis media and administered myringo-/tympanoplasty under general anesthesia using TP or TF as grafting material in our clinic between January 2012 and May 2013, were recruited in this retrospective case-control study. Patients were divided into two groups according to used graft material as group 1 (TP) (9 males, 6 females; median age 35.4 years; range 20 to 62 years) and group 2 (TF) (7 males, 8 females; median age 39.8 years; range 19 to 63 years). Occurrence of myringosclerosis on the intact tympanic membrane grafts was evaluated postoperatively by the same surgeon under surgical microscope.
RESULTS: Postoperative myringosclerosis was detected in six patients (40%) in TP group and 13 patients (86.7%) in TF group.
CONCLUSION: Prevalence of myringosclerosis on graft materials used in myringo-/tympanoplasty was lower in TP group compared to TF group. We believe that this may be due to different vascular structures of different graft tissues and that the low predisposition of perichondrium towards development of myringosclerosis can be considered as an advantage for this graft. We hope that this study adds a new dimension to etiopathogenesis of myringosclerosis and assists otologists in the prevention and treatment of this lesion.

Keywords: Myringosclerosis, temporalis fascia; tragal perichondrium; tympanoplasty.

Miringo-/timpanoplasti sonrası farklı greft materyalleri üzerinde miringoskleroz gelişiminin araştırılması

Tolgahan Catli, Cagri Celik, Emine Demir, Harun Gur, Taskin Tokat, Levent Olgun
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada miringo-/timpanoplasti sonrası tragal perikondrium (TP) ve temporal kas fasiya (TF) greftlerinde miringoskleroz prevalansı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif olgu-kontrol çalışmasına Ocak 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde non-süpüratif kronik orta kulak iltihabı tanısı konularak genel anestezi altında miringo-/timpanoplasti uygulanan ve greft materyali olarak TP ya da TF kullanılan 30 hasta dahil edildi. Hastalar kullanılan greft materyaline göre grup 1 (TP) (9 erkek, 6 kadın; ort. yaş 35.4 yıl; dağılım 20-62 yıl) ve grup 2 (TF) (7 erkek, 8 kadın; ort. yaş 39.8 yıl; dağılım 19-63 yıl) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İntakt timpanik zar greftleri üzerinde ameliyat sonrası miringoskleroz gelişimi aynı cerrah tarafından cerrahi mikroskop altında değerlendirildi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası miringoskleroz TP grubunda altı hastada (%40), TF grubunda 13 hastada (%86.7) saptandı.
SONUÇ: Miringo-/timpanoplastide kullanılan greft materyallerinde miringoskleroz prevalansı TP grubunda TF grubuna göre daha düşük idi. Bu durumun farklı greft dokularının farklı vasküler yapısından kaynaklandığına ve perikondriyumun miringoskleroz gelişimine düşük yatkınlığının bu greft için avantaj sayılabileceğine inanıyoruz. Bu çalışmanın miringoskleroz etyopatogenezine yeni bir boyut kazandırarak otolojistlere bu lezyonu önleme veya tedavi etmede yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Miringoskleroz, temporal kas fasiyası; tragal perikondriyum; timpanoplasti.

Tolgahan Catli, Cagri Celik, Emine Demir, Harun Gur, Taskin Tokat, Levent Olgun. Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty. Tr-ENT. 2015; 25(2): 65-69

Corresponding Author: Tolgahan Catli, Türkiye
LookUs & Online Makale