E-ISSN 2602-4837
Is the time from the onset to the treatment a prognostic indicator for hearing recovery in idiopathic sudden sensorineural hearing loss? [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 70-76 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.53138

Is the time from the onset to the treatment a prognostic indicator for hearing recovery in idiopathic sudden sensorineural hearing loss?

İsmail Önder Uysal1, Togay Müderris2, Kerem Polat3, Salim Yüce1, Sefa Gültürk4
1Department Of Otolaryngology, Faculty Of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department Of Otolaryngology, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Otolaryngology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
4Department Of Physiology, Faculty Of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate whether the time from the onset of symptoms to the start of treatment is a prognostic indicator in patients with idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL).
METHODS: In this study, 96 patients (58 males, 38 females; mean age 37.8±2.5 years; range 16 to 67 years) who were diagnosed with ISSNHL in our clinic between January 1992 and April 2010 were retrospectively analyzed. All patients were treated with dextran 40 (rheomacrodex), pentoxifyllin, vitamin B complex and vitamin C regimen over 10 days with hospitalization and bed rest. The patients were tested by pure-tone audiometry. Audiograms were obtained on alternate days and at the end of the treatment.
RESULTS: There was a complete recovery in 45 (60%) of 75 patients whose treatment was started in the first seven days, while a partial recovery was observed in 17 (22.66%) and no recovery was observed in 13 (17.33%). There was a complete recovery in two (9.52%) of 21 patients whose treatment was started after the eighth day, while a partial recovery was observed in seven (33.33%) and no recovery was observed in 12 (57.14%).
CONCLUSION: Our study results suggest that treatment outcomes are better in the patients presenting to hospital at an early stage of loss of hearing.

Keywords: Hearing recovery, idiopathic sudden sensorineural hearing loss; prognostic factor.

İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında işitmenin iyileşmesinde başlangıçtan tedaviye kadar geçen süre prognostic bir belirteç midir?

İsmail Önder Uysal1, Togay Müderris2, Kerem Polat3, Salim Yüce1, Sefa Gültürk4
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Türkiye
3Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Sivas, Türkiye
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı (İASNİK) olan hastalarda semptomların başlangıcından tedaviye başlama zamanına kadar geçen sürenin prognostik bir belirteç olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Ocak 1992 - Nisan 2010 tarihleri arasında kliniğimizde İASNİK tanısı konmuş 96 hasta (58 erkek, 38 kadın; ort. yaş 37.8±2.5 yıl; dağılım 16-67 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümü 10 gün süreyle hastane yatışı ve yatak istirahati ile dekstran 40 (rheomacrodex), pentoksifilin, B vitamin kompleksi ve C vitamin rejimi ile tedavi edildi. Hastalar saf ton odyometrisi ile test edildi. Odyogramlar farklı günlerde ve tedavi sonunda elde edildi.
BULGULAR: Tedavilerine ilk yedi gün içerisinde başlanan 75 hastanın 45’inde (%60) tam iyileşme, 17’sinde (%22.66) kısmi iyileşme görüldü, 13’ünde (%17.33) ise herhangi bir iyileşme gözlenmedi. Tedavilerine sekizinci günden sonra başlanan 21 hastanın ikisinde (%9.52) tam iyileşme görülürken, yedisinde (%33.33) kısmi iyileşme görüldü, 12 hastada (%57.14) ise herhangi bir iyileşme gözlenmedi.
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, işitme kaybının erken döneminde hastaneye başvuran hastalarda tedavi sonucunun daha iyi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İşitme iyileşmesi, idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı; prognostik faktör.

İsmail Önder Uysal, Togay Müderris, Kerem Polat, Salim Yüce, Sefa Gültürk. Is the time from the onset to the treatment a prognostic indicator for hearing recovery in idiopathic sudden sensorineural hearing loss?. Tr-ENT. 2015; 25(2): 70-76

Corresponding Author: Kerem Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale