E-ISSN 2602-4837
Evaluation of platelet indices in patients with deep neck space infection as a complication of acute tonsillitis [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(4): 179-184 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.63139

Evaluation of platelet indices in patients with deep neck space infection as a complication of acute tonsillitis

Adem Binnetoglu1, Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Tekin Bağlam1, Berat Demir1, Fethullah Gerin2, Murat Sarı1
1Department of Otolaryngology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Central Laboratory of Public Health, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate whether platelet indices are helpful to identify deep neck space infections (DNSIs) secondary to acute tonsillitis.
METHODS: A total of 321 patients diagnosed with acute tonsillitis with or without DNSI admitted to the Otolaryngology Department of Marmara University Pendik Training and Research Hospital between August 2010 and January 2014 were retrospectively reviewed. Patients underwent full otolaryngologic examination and radiological imaging studies including computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) in cases of suspected DNSI. Mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), and platelet count (PC) were calculated in all subjects and these were compared between the patients with or without DNSI secondary to acute tonsillitis.
RESULTS: With respect to DNSI complications of tonsillitis, 25 of the patients had peritonsillar abscesses (7.8%), 11 had parapharyngeal abscesses (3.4%), and six had retropharyngeal abscesses (1.9%). The MPV, PDW, and PC values were significantly higher in patients with acute tonsillitis and DNSI (p<0.05). The optimum cut-off values for MPV, PDW, and PC were 8.75, 16.65, 278 and 500, respectively.
CONCLUSION: This study is the first to evaluate the relationship between platelet indices and DNSI complications of acute tonsillitis. Our results demonstrate that MPV, PDW, and PC values are potential laboratory parameters for diagnosing DNSIs.

Keywords: Acute tonsillitis, deep neck infection; inflammation; mean platelet volume; platelets; platelet distribution width.

Bademcik iltihabı komplikasyonu olarak derin boyun enfeksiyonlu hastalarda trombosit indekslerinin değerlendirilmesi

Adem Binnetoglu1, Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Tekin Bağlam1, Berat Demir1, Fethullah Gerin2, Murat Sarı1
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada trombosit indekslerinin bademcik iltihabı sonrası derin boyun enfeksiyonu (DBE) tanımlamada yararlı olup olmadığı değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ağustos 2010 - Ocak 2014 tarihleri arasında bademcik iltihabı tanısı ile DBE olan ve olmayan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvuran toplam 321 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalara, DBE şüphesi olan durumlarda bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) de dahil olmak üzere, tam kulak-burun-boğaz muayenesi ve radyolojik görüntüleme çalışmaları yapıldı. Tüm bireylerin ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit dağılım genişliği (TDG) ve trombosit sayısı (PC) hesaplandı ve bademcik iltihabı sonrası DBE olan ile olmayan hastalar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bademcik iltihabının DBE komplikasyonları ile ilgili olarak, hastaların 25’inde peritonsiller apse (%7.8), 11’inde parafarengeal apse (%3.4) ve altısında retrofarengeal apse (%1.9) vardı. OTH, TDG ve PC değerleri akut bademcik iltihabı ve DBE olan hastalarda belirgin olarak daha yüksekti (p<0.05). OTH, TDG ve PC için optimum eşik değerleri sırasıyla 8.75, 16.65, 278 ve 500 idi.
SONUÇ: Bu çalışma, akut bademcik iltihabının trombosit indeksleri ile DBE komplikasyonları arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk çalışmadır. Sonuçlarımız, OTH, TDG ve PC değerlerinin DBE tanısında potansiyel laboratuvar parametrelerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut bademcik iltihabı, derin boyun enfeksiyonu; enflamasyon; ortalama trombosit hacmi; trombosit; trombosit dağılım genişliği.

Adem Binnetoglu, Ali Cemal Yumuşakhuylu, Tekin Bağlam, Berat Demir, Fethullah Gerin, Murat Sarı. Evaluation of platelet indices in patients with deep neck space infection as a complication of acute tonsillitis. Tr-ENT. 2017; 27(4): 179-184

Corresponding Author: Adem Binnetoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale