E-ISSN 2602-4837
Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 102-108 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.76500

Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients

Engin Umut Sakarya, Erkan Kulduk, Onur Gündoğan, Fatih Kemal Soy, Rıza Dündar, Ahmet Erdem Kılavuz, Can Özbay, Erdem Eren, Abdulkadir Imre
1. izmir Katip Celebi University Ataturk Research&training Hospital Department Of Ent Izmir/turkey

OBJECTIVE: This retrospective study aims to detect the prognostic factors which affect the duration of hospital stay and evaluate the complications which develop in patients with deep neck infection.
METHODS: The study included 77 patients (40 males, 37 females; mean age 42.4±20.1 years; range 11 to 88 years) treated with a diagnosis of deep neck infection in our clinic between November 2006 and November 2012. Patients’ demographic and clinical features were analyzed to detect their associations with development of complications and hospitalization time.
RESULTS: Odontogenic origin and submandibular localization were the most frequently observed clinical appearance. Of eight patients (10.4%) who developed serious complications, two (2.6%) died. Age, comorbidity, presence of anemia alone, Ludwig's angina and retropharyngeal involvement were associated with increased rate of complications (p<0.05); while sex, antibiotic usage prior to admittance and primary location of infection were not related (p>0.05). Submandibular localization and absence of leucopenia reduced the risk of complications (p<0.05). The mean duration of hospital stay was 12.9±8.7 days (range 2-59 days). Age, presence of comorbidity and development of complications extended the hospitalization period (p<0.05).
CONCLUSION: In spite of the improvements in diagnosis and treatment, deep neck infection may be an important cause of mortality if complications develop. Comorbid anemia, Ludwig's angina and retropharyngeal involvement were identified as the strongest predictors in terms of development of complications. Duration of hospital stay extended in patients who developed complications.

Keywords: Cervical necrotising fasciitis, deep neck infection; descending necrotizing mediastinitis.

Derin boyun enfeksiyonunun klinik özellikleri: 77 hastanın analizi

Engin Umut Sakarya, Erkan Kulduk, Onur Gündoğan, Fatih Kemal Soy, Rıza Dündar, Ahmet Erdem Kılavuz, Can Özbay, Erdem Eren, Abdulkadir Imre
Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Izmir/türkiye

AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada derin boyun enfeksiyonlu hastalarda hastanede kalım süresini etkileyen prognostik faktörler belirlendi ve bu hastalarda ortaya çıkan komplikasyonlar değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Kasım 2006 - Kasım 2012 tarihleri arasında derin boyun enfeksiyonu tanısıyla kliniğimizde tedavi gören 77 hasta (40 erkek, 37 kadın; ort. yaş 42.4±20.1 yıl; dağılım 11-88 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri komplikasyon gelişimi ve hastanede kalım süreleri ile ilişkilerinin belirlenmesi için incelendi.
BULGULAR: Odontojenik orijin ve submandibüler yerleşim en sık görülen klinik görünümdü. Ciddi komplikasyon gelişen sekiz hastadan (%10.4) ikisi (%2.6) kaybedildi. Yaş, eşlik eden hastalık, yalnız anemi varlığı, Ludwig anjini ve retrofarengeal tutulum komplikasyon oranlarında artışla ilişkili iken (p<0.05); cinsiyet, başvurudan önce antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonun primer odağı ilişkili değildi (p>0.05). Submandibüler yerleşim ve lökopeni yokluğu komplikasyon riskini azalttı (p<0.05). Hastanede kalım süresi ortalama 12.9±8.7 gündü (dağılım 2-59 gün). Yaş, eşlik eden hastalık varlığı ve komplikasyon gelişimi hastanede kalım süresini uzattı (p<0.05).
SONUÇ: Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, derin boyun enfeksiyonu komplikasyon geliştiğinde önemli bir mortalite nedeni olabilir. Eşlik eden anemi, Ludwig anjini ve retrofarengeal tutulum komplikasyon gelişimi açısından en güçlü öngörücüler olarak belirlendi. Komplikasyon gelişen hastalarda hastanede kalım süresi uzadı.

Anahtar Kelimeler: Servikal nekrotizan fasiit, derin boyun enfeksiyonu; desendan nekrotizan mediastinit.

Engin Umut Sakarya, Erkan Kulduk, Onur Gündoğan, Fatih Kemal Soy, Rıza Dündar, Ahmet Erdem Kılavuz, Can Özbay, Erdem Eren, Abdulkadir Imre. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. Tr-ENT. 2015; 25(2): 102-108

Corresponding Author: Erkan Kulduk, Türkiye
LookUs & Online Makale