E-ISSN 2602-4837
Diagnostic characteristics of geriatric patients admitted to an otorhinolaryngology clinic [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2017; 27(4): 173-178 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2017.78889

Diagnostic characteristics of geriatric patients admitted to an otorhinolaryngology clinic

Talih Özdaş1, Selda Kargın Kaytez2, Gülin Gökçen Kesici2
1Department of Otolaryngology, Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Otolaryngology, Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the otorhinolaryngologic diagnostic characteristics of geriatric patients in terms of age, gender and the season of the year they were admitted in.
METHODS: A total of 2,938 geriatric patients admitted to our Otorhinolaryngology Clinic between January 2012 and June 2014 were included in this study. The patients’ charts were examined retrospectively to collect information concerning diagnosis, age, sex, and season at admission. Relationships between diagnoses and other characteristics were analyzed.
RESULTS: Of 2,938 patients, 1,516 were females (mean age, 73.1±7.0 years) and 1,422 were males (mean age, 72.4±6.6 years) (range for all patients, 65-102 years). While impacted cerumen was more frequent in men, dizziness was significantly more frequent in women. Comparison of the patients aged 75 years and below (67.2%) and over 75 years (32.8%) revealed that infection (p<0.001), dizziness (p=0.011), and pain (p=0.017), tinnitus (p<0.001) were more frequent in patients 75 years and below. Hearing loss (p<0.001) and impacted cerumen (p=0.014) were more frequent in patients over 75 years. There were no significant differences in the frequency of other diseases between the groups. Patients of infectious diseases were admitted more frequently in winter (33%) and spring (31%) (p<0.001 each) when infectious diseases are more frequent. Impacted cerumen was more frequent in spring and summer (p<0.001), rhinitis and hearing loss were more frequent in winter (p<0.001 and p<0.001, respectively), and tinnitus was more frequent in spring (p<0.001).
CONCLUSION: Studies on geriatric age group are useful for planning healthcare services. The need for the otolaryngologists who deal with geriatric age group will increase along with the increasing number of geriatric patients.

Keywords: Diagnosis, geriatric population; otorhinolaryngology.

Kulak burun boğaz polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanısal özellikleri

Talih Özdaş1, Selda Kargın Kaytez2, Gülin Gökçen Kesici2
1Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Adana, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada geriatrik hastaların kulak burun boğaz tanıları yaş, cinsiyet ve başvurulan mevsim özelikleri açısından araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2012 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Kulak Burun Boğaz kliniğimize başvuran toplam 2,938 geriatrik hasta çalışmaya alındı. Hasta dosyalarındaki tanıları retrospektif olarak incelendi ve yaş, cinsiyet ve başvurdukları mevsimlere göre dağılımları incelendi. Tanılar ile diğer özellikler arasındaki ilişkiler analiz edildi.
BULGULAR: 2.938 hastanın, 1.516’sı kadın (ort. yaş 73.1±7.0 yıl) ve 1.422’si erkek (ort. yaş 72.4±6.61 yıl) (dağılım tüm hatalar için, 65-102 yıl) idi. Tıkayıcı kulak kiri, erkeklerde daha sık iken, baş dönmesinin kadınlarda daha sık olduğu görüldü. Hastaları 75 yaş ve altı (%67.2) ve 75 yaş üstü (%32.8) olarak karşılaştırdığımızda; enfeksiyon (p<0.001), baş dönmesi (p=0.011) ve ağrı (p=0.017), kulak çınlaması (p<0.001) 75 yaş ve altı hastalarda daha sık gözlendi. İşitme kaybı (p<0.001) ve kulak kiri (p=0.014) 75 yaş üstü hastalarda daha sık olduğu gözlendi. Diğer hastalıklar açısından yaş grupları arasında anlamlı bir fark yoktu. Enfeksiyon hastalıklar için hastaların bulaşıcı hastalıkların daha yaygın olduğu kış (%33) ve ilkbaharda (%31) başvurdukları izlendi (her biri p<0.001). Tıkayıcı kulak kirinin daha çok ilkbahar ve yaz (p<0.001), rinitin (p<0.001) ve işitme kaybının (p<0.001) ise daha sık kış mevsiminde görüldüğünü ve tinnitusun daha sık ilkbaharda olduğu gözlendi (p<0.001).
SONUÇ: Geriatrik yaş grubundaki araştırmalar sağlık hizmetlerinin planlanması için yararlıdır. Geriatrik yaş grubundaki hastaların artması ile bu hasta grubu ile ilgilenen KBB uzmanı ihtiyacı da artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tanı, geriatrik nüfus; kulak burun boğaz.

Talih Özdaş, Selda Kargın Kaytez, Gülin Gökçen Kesici. Diagnostic characteristics of geriatric patients admitted to an otorhinolaryngology clinic. Tr-ENT. 2017; 27(4): 173-178

Corresponding Author: Talih Özdaş, Türkiye
LookUs & Online Makale