E-ISSN 2602-4837
Evaluation of smell function changes in pregnancy [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 92-96 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.89588

Evaluation of smell function changes in pregnancy

Aylin Gül1, Beyhan Yılmaz1, Songül Karababa1, Selin Fulya Tuna1, Fazıl Emre Özkurt1, Neval Yaman Yörük2, İsmail Topçu1
1Department Of Otorhinolaryngology, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Batman Dünya Hospital

OBJECTIVE: This study aims to compare the olfactory function changes among pregnant women in varying trimesters and non-pregnant women.
METHODS: Thirty-five healthy pregnant women and 14 non-pregnant women were included in the study. Volunteer pregnant women were divided into three subgroups including the first trimester, second trimester, and third trimester. All volunteers were tested with the smell bottle test battery. The content of the test was consistent with the Sniffin’ sticks including three detailed olfactory function tests, namely olfactory threshold (OT), olfactory discrimination (OD), and olfactory identification (OI). Total results of these three tests were defined as TDI scores.
RESULTS: TDI score and test scores of the pregnant women in the first trimester statistically significantly decreased compared to pregnant women in other trimesters and non-pregnant women (p<0.05). Pregnant women in the second and third trimesters had similar olfactory function scores to the non-pregnant women (p>0.05).
CONCLUSION: The olfactory function changes are observed in women during pregnancy. In particular, decreased smell sensitivity in the first trimester returns to normal scores towards the end of pregnancy.

Keywords: First trimester of pregnancy, olfactory function; olfactory test.

Gebelikte koku fonksiyon değişiminin değerlendirilmesi

Aylin Gül1, Beyhan Yılmaz1, Songül Karababa1, Selin Fulya Tuna1, Fazıl Emre Özkurt1, Neval Yaman Yörük2, İsmail Topçu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Batman Dünya Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada farklı trimesterdeki gebe kadınlar ve gebe olmayan kadınlar arasında koku fonksiyon değişimleri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Otuz beş sağlıklı gebe kadın ile 14 sağlıklı gebe olmayan kadın çalışmaya dahil edildi. Gönüllü gebe kadınlar ilk trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimester olmak üzere üç alt gruba ayrıldı. Tüm gönüllülere koku şişe test bataryası ile koku testi yapıldı. Testin içeriği Sniffin stick ile uyumlu olup, koku eşiği (OT), koku ayrımcılık (OD) ve koku tanımlama (OI) olarak üç ayrıntılı koku fonksiyon testlerinden oluşmaktaydı. Bu üç testin sonucu TDI skoru olarak belirtildi.
BULGULAR: İlk trimesterdeki gebe kadınların TDI skorunda ve test skorlarında, diğer trimester gebeler ve gebe olmayan kadınlara kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p<0.05). İkinci ve üçüncü trimester gebelerle gebe olmayan kadınların koku fonksiyon skorları benzerdi (p>0.05).
SONUÇ: Gebelik sürecinde kadınlarda koku fonksiyonlarında değişiklik izlenmektedir. Özellikle ilk trimesterde koku duyarlılığında oluşan azalma, gebeliğin sonlarına doğru normal skorlara ulaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlk trimester gebelik, koku alma fonksiyonu; koku testi.

Aylin Gül, Beyhan Yılmaz, Songül Karababa, Selin Fulya Tuna, Fazıl Emre Özkurt, Neval Yaman Yörük, İsmail Topçu. Evaluation of smell function changes in pregnancy. Tr-ENT. 2015; 25(2): 92-96

Corresponding Author: Aylin Gül, Türkiye
LookUs & Online Makale