E-ISSN 2602-4837
Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(1): 44-47

Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst

Recep Yağız1, Abdullah Taş, Şemsi Altaner, Ahmet Karasalihoğlu

Tiroglossal duktus kisti boyun orta hat kitleleri içinde
en s›k karfl›lafl›lan do¤ufltan anomalidir. Bu kistten
karsinom geliflimi ise nadir olup, en s›k histolojik
tipini papiller karsinom oluflturmaktad›r. Bu yaz›-
da, boyun orta hatt›nda hiyoid kemik hizas›nda, a¤-
r›s›z ve yutkunmakla hareketli kitle saptanan 23 yafl›
nda erkek hasta sunuldu. Hastaya tiroglossal
duktus kisti öntan›s›yla Sistrunk ameliyat› uyguland›.
Cerrahi örne¤in histopatolojik incelemesi, tiroglossal
duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom
olarak bildirildi. Ameliyat sonras› dönemde tiroid
supresyon tedavisine baflland›. Hasta planl›
poliklinik kontrolleri ile 30 ayd›r hastal›ks›z olarak
takip edilmektedir.

Keywords: Carcinoma papillary; thyroglossal cyst/pathology/surgery; thyroid neoplasms.

Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom

Recep Yağız1, Abdullah Taş, Şemsi Altaner, Ahmet Karasalihoğlu

FREE FULL TEXT

Anahtar Kelimeler: Papiller karsinom; tiroglossal kist/patoloji/cerrahi; tiroid neoplazileri.

Recep Yağız, Abdullah Taş, Şemsi Altaner, Ahmet Karasalihoğlu. Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst. Tr-ENT. 2007; 17(1): 44-47

Corresponding Author: Recep Yağız
LookUs & Online Makale