E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Vascular compression syndromes: our 24 year endoscope-assisted microvascular decompression experiences [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 6-10 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.01205

Vascular compression syndromes: our 24 year endoscope-assisted microvascular decompression experiences

Hakan Tutar1, Vildan Baştürk Tutar1, Yıldırım Ahmet Bayazıt2, Nebil Göksu1
1Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara
2Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty Medipol University, İstanbul

OBJECTIVE: This study aims to report our experience on endoscope-assisted microvascular decompression experiences performed due to vascular compression syndromes such as hemifacial spasm, trigeminal neuralgia, and cochleovestibular nerve compression.
METHODS: Between March 1999 and June 2013, 55 patients (34 females, 21 males; mean age 44 years; range 24 to 77 years) underwent endoscope-assisted microvascular decompression surgery through a retrosigmoid approach due to vascular compression syndromes in our clinic. The diagnosis was based on history, neurological examination, magnetic resonance imaging findings and audio-vestibular tests.
RESULTS: A total of 49 patients (89.1%) had complete relief of the symptoms and two had (3.6%) a partial relief, while four had (7.3%) no relief of the symptoms. Only two patients had (3.6%) cerebrospinal fluid leakages as a perioperative complication. The major offending vessels were anterior and inferior cerebellar arteries in 14 patients. Four patients with essential hypertension became normotensive after decompression of the left medulla oblongata as well.
CONCLUSION: Microvascular decompression surgery provides a significant relief of the symptoms in patients with vascular compression syndromes. An angled endoscope as an adjunct to microscope contributes to the diagnosis of the offending vessel in the root entry zone of the cranial nerve.

Keywords: Endoscope-assisted retrosigmoid approach, posterior cranial fossa; retrosigmoid approach; root entry zone; vascular compression syndrome.

Vasküler kompresyon sendromları: 24 yıllık endoskop yardımlı mikrovasküler dekompresyon deneyimlerimiz

Hakan Tutar1, Vildan Baştürk Tutar1, Yıldırım Ahmet Bayazıt2, Nebil Göksu1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara
2Medipol Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, kokleovestibüler sinir kompresyonu gibi vasküler kompresyon sendromları nedeniyle yapılan endoskop yardımlı mikrovasküler dekompresyon deneyimlerimiz sunuldu.
YÖNTEMLER: Mart 1999 - Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde vasküler kompresyon sendromları nedeniyle 55 hastaya (34 kadın, 21 erkek; ort. yaş 44 yıl; dağılım 24-77 yıl) endoskop yardımlı retrosigmoid yaklaşımla mikrosvasküler dekompresyon ameliyatı uygulandı. Tanı öykü, nörolojik muayene, manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve odyovestibüler testler ile konuldu.
BULGULAR: Toplam 49 hastada (%89.1) tam iyileşme, iki hastada (%3.6) kısmi iyileşme, dört hastada (%7.3) ise semptomlarda düzelmeme görüldü. Sadece iki (%3.6) hastada ameliyat sırası komplikasyon olarak beyin omurilik sıvısı kaçağı gelişti. En sık bası yapan damarsal yapı ön ve alt serebellar arter olup, 14 hastada gözlendi. Esansiyel hipertansiyonlu dört hasta eş zamanlı sol medulla oblongata basısı dekomprese edildikten sonra normotansif oldu.
SONUÇ: Mikrovasküler kompresyon ameliyatı ile vasküler kompresyon sendromlu hastaların semptomlarında anlamlı iyileşme sağlanır. Ameliyat mikroskobuna yardımcı olarak açılı teleskopların kullanılması kraniyal sinire root entry zone bölgesinde bası nedenini saptamada önemli yardım sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endoskop yardımlı retrosigmoid yaklaşım, arka kraniyal fossa; retrosigmoid yaklaşım; root entry zone; vasküler kompresyon sendromları.

Hakan Tutar, Vildan Baştürk Tutar, Yıldırım Ahmet Bayazıt, Nebil Göksu. Vascular compression syndromes: our 24 year endoscope-assisted microvascular decompression experiences. Tr-ENT. 2014; 24(1): 6-10

Corresponding Author: Hakan Tutar, Türkiye
LookUs & Online Makale