E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary? [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(1): 17-20 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.50336

Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?

Hasan Mermer1, Mehmet Güven1, Mahmut Sinan Yılmaz1, Oğuz Karabay2, Recep Kaymaz1, Muhammet Yeniay1
1Republic of Turkey Ministry Of Health Sakarya University Training and Research Hospital, Department of E.N.T. diseases, Sakarya,Turkey
2Republic of Turkey Ministry Of Health Sakarya University Training And Research Hospital, Department of Infectious diseases, Sakarya,Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the efficacy of postoperative antibiotic use in the prevention of the surgical site infection.
METHODS: Eighty patients who underwent septoplasty in our clinic between July 2012 and September 2012 were followed. Forty of them received preoperative antibiotic prophylaxis and postoperative oral antibiotics (group 1). The other 40 received only preoperative antibiotic prophylaxis (group 2). The patients were assessed at the time of removing packings and postoperative first and second week in terms of infection criteria; endoscopic examination was performed and complete blood counting, and C-reactive protein (CRP) levels were studied. Fifteen patients in each group who completed their follow-up were included in the study.
RESULTS: Two patients receiving postoperative antibiotics in addition to the prophylaxis developed infection during follow-up. No infection was seen in the prophylaxis group.
CONCLUSION: According to the comparison of the two groups, we conclude that there is no need to use postoperative antibiotics to prevent surgical site infections.

Keywords: Nasal septum/surgery, prophylaxis; surgical site infection.

Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?

Hasan Mermer1, Mehmet Güven1, Mahmut Sinan Yılmaz1, Oğuz Karabay2, Recep Kaymaz1, Muhammet Yeniay1
1T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. hastalıkları Kliniği, Sakarya, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon hastalıkları Kliniği, Sakarya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada ameliyat sonrası antibiyotik kullanımının cerrahi alan enfeksiyonunu önlemedeki etkinliği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Temmuz 2012 - Eylül 2012 tarihleri arasında kliniğimizde septoplasti ameliyatı yapılmış olan 80 hasta takibe alındı. Bunların 40’ına ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisine ek olarak ameliyat sonrası oral antibiyotik verilmekte idi (grup 1). Diğer 40’ına ise sadece ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi verildi (grup 2). Hastalar tampon alımında, ameliyat sonrası birinci ve ikinci haftalarda enfeksiyon kriterleri açısından sorgulandı, endoskopik olarak muayene edildi, tam kan sayımı, C-reaktif protein (CRP) değerlerine bakıldı. Her bir gruptan takipleri tamamlanabilen 15 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Takip sırasında profilaksiye ek olarak antibiyotik verilen grupta yer alan iki hastada enfeksiyon gelişti. Profilaksi grubunda enfeksiyon görülmedi.
SONUÇ: İki grubun karşılaştırmasında cerrahi alan enfeksiyonunu önlemede ameliyat sonrası antibiyotik kullanımının gereksiz olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Nazal septum/cerrahi, profilaksi; cerrahi alan enfeksiyonu.

Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Oğuz Karabay, Recep Kaymaz, Muhammet Yeniay. Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?. Tr-ENT. 2014; 24(1): 17-20

Corresponding Author: Hasan Mermer, Türkiye
LookUs & Online Makale