E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Bilateral hypopharyngeal perforations caused by penetrating trauma to the neck [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 118-121 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.68335

Bilateral hypopharyngeal perforations caused by penetrating trauma to the neck

Gül Özbilen Acar1, Muhammet Tekin1, Mehmet Karataş2, Osman İlkay Özdamar1
1Department of Otorhinolaryngology, Medeniyet University of Istanbul, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, University of Adıyaman, Adıyaman, Turkey

External laryngeal trauma is a relatively rare-encountered and sometimes life-threatening emergency condition. Recognition of laryngeal injury related to either blunt or penetrating trauma is important for both initial preservation of life as well as long-term airway and vocal function. Treatment options include medical management with observation and open surgical treatment with or without tracheotomy. We, herein, describe a 23-year-old male case who sustained external penetrating trauma to lateral aspect of neck. The etiology, clinical manifestations, investigation modalities and management of penetrating neck trauma were discussed in the light of the literature data.

Keywords: Esophagoscopy, external neck trauma; head and neck; hypopharyngeal perforation; management of the neck injury; prevertebral emphysema.

Delici boyun travması nedeniyle iki taraflı hipofarengeal perforasyonlar

Gül Özbilen Acar1, Muhammet Tekin1, Mehmet Karataş2, Osman İlkay Özdamar1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Eksternal laringeal travma oldukça seyrek görülen ve bazen hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Künt veya delici travmaya bağlı larengeal yaralanmanın belirlenmesi, hem başlangıçta yaşamın hem de uzun dönemde hava yolu ve vokal fonksiyonun korunmasında önemli yer tutar. Tedavi seçenekleri arasında gözleme dayalı tıbbi tedavi ve trakeotomili veya trakeotomisiz açık cerrahi tedavi yer alır. Bu yazıda, boynun yan tarafında eksternal delici travmaya maruz kalan 23 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Delici boyun travmasının etyolojisi, klinik belirtileri, araştırma yöntemleri ve tedavisi literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Özofagoskopi, eksternal boyun travması; baş ve boyun; hipofarengeal perforasyon; boyun travmasının tedavisi, prevertebral amfizem.

Gül Özbilen Acar, Muhammet Tekin, Mehmet Karataş, Osman İlkay Özdamar. Bilateral hypopharyngeal perforations caused by penetrating trauma to the neck. Tr-ENT. 2015; 25(2): 118-121

Corresponding Author: Mehmet Karataş, Türkiye
LookUs & Online Makale