E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat A rare cause of odynophagia: infected tracheal diverticulum [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 126-130 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.81205

A rare cause of odynophagia: infected tracheal diverticulum

Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genc
Department Of Radiology, Sifa University School Of Medicine, İzmir, Turkey

Tracheal diverticulum is a relatively rare lesion. Tracheal diverticula are divided into two subgroups as congenital and acquired with different characteristics and etiologies. The majority of these anomalies is asymptomatic and found as incidental findings on radiological imaging. This article presents a case of an infected tracheal diverticulum presenting with odynophagia. It should be noted that infection may obstruct the air-filled lumen of the diverticulum, causing a diagnostic challenge. Multislice computed tomography with coronal reconstructed images is the modality of choice for diagnosing diverticulum and assessing therapeutic response in associated complications.

Keywords: Computed tomography, diverticulum; trachea.

Nadir bir yutkunma güçlüğü nedeni: Enfekte trakeal divertikül

Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genc
Şifa Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Trakeal divertikül oldukça nadir bir lezyondur. Trakeal divertiküller farklı özellikleri ve etyolojileri ile doğuştan ve edinsel olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Bu anomalilerin çoğunluğu asemptomatiktir ve radyolojik görüntülemede rastlantısal olarak saptanır. Bu yazıda yutkunma güçlüğünün eşlik ettiği bir enfekte trakeal divertikül olgusu sunuldu. Enfeksiyonun hava içeren divertikül lümenini tıkayarak tanısal güçlük yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Koronal rekonstrüksiyon görüntüleri ile çokkesitli bilgisayarlı tomografi divertikül tanısı koymada ve eşlik eden komplikasyonların tedavisine yanıtı değerlendirmede tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, divertikül; trakea.

Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genc. A rare cause of odynophagia: infected tracheal diverticulum. Tr-ENT. 2015; 25(2): 126-130

Corresponding Author: Neslin Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale