E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 265-271

Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği

Selim S. ERBEK1, İrem BUDAKOĞLU1, Seyra ERBEK1, Seval AKGÜN1, Özcan ÇAKMAK1

Objectives: The goal of this study was to determine the validity, reliability, and internal consistency of the Rhinosinusitis Disability Index (RSDI) for evaluating nasal and sinus diseases in Turkey.
Patients and Methods: The study included 120 patients (77 males, 43 females, mean age 39±12 years, range 18 to 65 years) with diagnoses of allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, and septal deviation. Each group consisted of 30 patients. The Turkish version of the RSDI was administered to all the patients together with the SF-36 quality of life scale as the gold standard reference test. For reliability, the RSDI was re-administered to 15 patients a week after the first. Internal consistency, reliability, and validity tests were carried out to evaluate the RSDI.
Results: The Cronbach’s alpha coefficients were between 0.7175 and 0.9308 for the subscales of the RSDI, showing internal consistency. The correlation coefficients of the functional, emotional and physical subscales of the RSDI between the first and second administrations were 0.861, 0.883, and 0.902, respectively, indicating reliability. There were significant positive correlations between similar subscales of the RSDI and the SF-36.
Conclusion: The results of this study indicate that the Turkish version of the RSDI can be used for evaluating sinonasal diseases.

Keywords: Disability evaluation, quality of life, questionnaires, rhinitis, sinusitis.

Reliability and validity of the Turkish version of the Rhinosinusitis Disability Index

Selim S. ERBEK1, İrem BUDAKOĞLU1, Seyra ERBEK1, Seval AKGÜN1, Özcan ÇAKMAK1

Amaç: Bu çalışmada, burun ve sinüs hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin (RSKÖ) Türkiye’deki geçerlilik, güvenilirlik ve içsel tutarlılığı araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, tanıları alerjik rinit, kronik rinosinüzit, nazal polipozis veya septal deviyasyon olan 120 hasta (77 erkek, 43 kadın, ort. yaş 39±12, dağılım 18-65) alındı. Her bir tanı grubunda 30 hasta vardı. Bütün katılımcılara RSK֒nün Türkçe versiyonu ve karşılaştırma için altın standart olarak SF-36 yaşam kalitesi skalası uygulandı. Güvenilirlik için, ilk uygulamadan bir hafta sonra RSKÖ 15 hastaya tekrar uygulandı. Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin içsel tutarlılığı, güvenilirliği ve geçerliliği araştırıldı.
Bulgular: İçsel tutarlılığı gösteren Cronbach alfa katsayıları RSK֒nün alt skalaları için 0.7175 ile 0.9308 arasında değişiklik gösterdi. Güvenilirlik açısından, RSK֒nün fonksiyonel, emosyonel ve fiziksel alt skalalarının ilk ve ikinci uygulamaları arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla 0.861, 0.883 ve 0.902 bulundu. Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği ve SF-36’nın benzer alt skalaları arasında anlamlı derecede pozitif korelasyonlar vardı.
Sonuç: Çalışmamızda, RSK֒nün Türkçe versiyonunun sinonazal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısıtlılık değerlendirmesi, yaşam kalitesi, anket, rinit, sinüzit.

Selim S. ERBEK, İrem BUDAKOĞLU, Seyra ERBEK, Seval AKGÜN, Özcan ÇAKMAK. Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Tr-ENT. 2007; 17(5): 265-271
LookUs & Online Makale