E-ISSN 2602-4837
New predictive parameters of nasal polyposis: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 97-101 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.01947

New predictive parameters of nasal polyposis: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio

Doğan Atan1, Kürşat Murat Özcan1, Sabri Köseoğlu2, Aykut İkincioğulları1, Mehmet Ali Çetin1, Serdar Ensari1, Hacı Hüseyin Dere1
1Departmant Of Otolaryngology, Head And Neck Surgery, Ankara Numune Education And Research Hospital, Turkey
2Tarsus Public Hospital, Mersin

OBJECTIVE: This study aims to investigate the correlations between nasal polyposis (NP) and NP density with neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR).
METHODS: The study included 105 patients (72 males, 33 females; mean age 41.33±12.85 years; range 16 to 63 years) diagnosed as NP (NP group) and 83 healthy individuals (54 males, 29 females; mean age 44.01±8.50 years; range 18 to 62 years) (control group). Nasal polyposis density score was calculated with preoperative Lund-Mackay computed tomography grading system. Neutrophil to lymphocyte and PLR ratio values of NP and control groups were calculated and statistically compared. Neutrophil to lymphocyte and PLR values were statistically compared in terms of NP density in the NP group.
RESULTS: Mean NLR value was 2.26 in the NP group and 1.75 in the control group with a statistically significant difference (p=0.001). Mean PLR value was 120.79 in the NP group and 109.84 in the control group with a statistically insignificant difference (p=0.073).
CONCLUSION: Neutrophil to lymphocyte ratio value may be used as a novel marker that is easily administered in patients with nasal polyps and obtained with low-cost tests. New studies with larger patient series are needed for the value of PLR.

Keywords: Inflammation, lymphocyte; nasal polyposis; neutrophil; platelet.

Nazal polipte yeni öngörücü parametreler: Nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı

Doğan Atan1, Kürşat Murat Özcan1, Sabri Köseoğlu2, Aykut İkincioğulları1, Mehmet Ali Çetin1, Serdar Ensari1, Hacı Hüseyin Dere1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği, Ankara
2Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin

AMAÇ: Bu çalışmada nazal polip (NP) ve NP yoğunluğu ile nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit lenfosit oranı (TLO) değerleri arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya NP tanısı konulmuş 105 hasta (NP grup) (72 erkek, 33 kadın; ort. yaş 41.33±12.85 yıl; dağılım 16-63 yıl) ile 83 sağlıklı birey (54 erkek, 29 kadın; ort. yaş 44.01±8.50 yıl; dağılım 18-62 yıl) (kontrol grubu) dahil edildi. Nazal polip yoğunluğu skoru ameliyat öncesi Lund-Mackay bilgisayarlı tomografi skorlama sistemi ile değerlendirildi. NP ve kontrol grubunun NLO ve TLO değerleri hesaplandı ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı. NP grubunda NLO ve TLO değerleri NP yoğunluğuna göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama NLO değeri NP grubunda 2.26, kontrol grubunda ise 1.75 idi ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Ortalama TLO değeri NP grubunda 120.79, kontrol grubunda ise 109.84 idi fakat bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.073).
SONUÇ: Nazal polipli hastalarda kolay uygulanabilen ve düşük maliyetli testler ile elde edilen NLO değeri yeni bir belirteç olarak kullanılabilir. Trombosit lenfosit oranı değeri için ise daha geniş hasta serili yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, lenfosit; nazal polip; nötrofil; trombosit.

Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Sabri Köseoğlu, Aykut İkincioğulları, Mehmet Ali Çetin, Serdar Ensari, Hacı Hüseyin Dere. New predictive parameters of nasal polyposis: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio. Tr-ENT. 2015; 25(2): 97-101

Corresponding Author: Doğan Atan, Türkiye
LookUs & Online Makale