E-ISSN 2602-4837
Nasal foreign bodies: an analysis of 130 patients [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(2): 109-112 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.48752

Nasal foreign bodies: an analysis of 130 patients

Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü
Department of KBB, Duzce University, Duzce, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate clinical manifestations and treatment protocols in patients with a diagnosis of nasal foreign bodies.
METHODS: We retrospectively evaluated 130 patients (72 males, 58 females; mean age 3.65±2.31 years; range 15 month to 72 years) who were diagnosed with nasal foreign bodies and received treatment between November 2008 and July 2013. Age and sex of the patients, type of foreign body, side of presentation, signs and symptoms, management practices, and outcomes were recorded.
RESULTS: Most of the patients were children between the ages of 2 and 5 (n=113, 86.9%). The most common foreign bodies were small plastic toys (43.8%), nut, walnut, corn, bean and the other seed grains (29.2%). Foreign bodies were detected in the right nasal passage in 74 patients (56.9%), left nasal passage in 54 patients (41.6%) and both nostrils in two patients (1.5%). Of the patients, 92.3% were admitted to our clinic within 24 hours.
CONCLUSION: Nasal foreign bodies are frequent encountered in the emergency setting of ear, nose, and throat diseases. Although they are not life-threatening conditions, they require urgent intervention, as they may lead to several complications in the long-term. Parents and caregivers of children should keep objects which can be put into the nose away and be instructed that they should consult a physician in case of nasal foreign bodies.

Keywords: Foreign body, nasal cavity; rhinolith.

Burunda yabancı cisim: 130 hastanın değerlendirilmesi

Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmada burunda yabancı cisim tanısı konulan hastaların klinik belirtileri ve tedavi protokolleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Kasım 2008 - Temmuz 2013 tarihleri arasında burunda yabancı cisim tanısı konulan ve tedavisi yapılan 130 hasta (72 erkek, 58 kadın; ort. yaş 3.65±2.31 yıl; dağılım 15 ay-72 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ve cinsiyeti, yabancı cismin türü, hangi tarafta olduğu, belirti ve semptomları, tedavi uygulamaları ve sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların büyük bir çoğunluğu 2-5 yaş arasındaki çocuklardı (n=113, %86.9). En fazla görülen yabancı cisimler; küçük plastik oyuncak parçaları (%43.8) fındık, ceviz, mısır ve fasulye gibi tohum taneleri (%29.2) idi. Hastaların 74’ünde (%56.9) sağ, 54’ünde (%41.6) sol nazal pasajda ve ikisinde (%1.5) ise her iki burun deliğinde yabancı cisim izlendi. Hastaların %92.3’ü ilk 24 saat içerisinde kliniğimize başvurdu.
SONUÇ: Buruna yabancı cisim kaçması kulak burun boğaz hastalıkları acilinde sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle hayati bir risk oluşturmayan bu durum uzun dönemde çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğinden acil müdahale gerektirir. Çocuk bakımından sorumlu ebeveyn ve bakıcılar buruna kaçabilecek cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlerde bulundurmamaları ve buruna yabancı cisim kaçması durumlarında hekime başvurmaları konusunda bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, burun boşluğu; rinolit.

Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü. Nasal foreign bodies: an analysis of 130 patients. Tr-ENT. 2015; 25(2): 109-112

Corresponding Author: Mehmet Memiş, Türkiye
LookUs & Online Makale