E-ISSN 2602-4837
An evaluation of the effects of adenoidectomy on voice and speech function in children [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2013; 23(4): 225-231 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2013.09476

An evaluation of the effects of adenoidectomy on voice and speech function in children

Medine Kara1, Kayhan Öztürk, Bedri Özer

Objectives: This study aims to evaluate the possible effects of adenoidectomy on voice and speech function.
Patients and Methods: Thirty-six children (20 boys, 16 girls; mean age 8.22±1.86 years) with adenoid hypertrophy and 50 healthy children (23 boys, 27 girls; mean age 8.54±1.92 years) were included in the study. Acoustic and spectrographic analyses, voice analysis and nasalance assessment were carried out preoperatively and at one week and three months postoperatively in children who underwent adenoidectomy operation and control group.
Results: A significant change in voice nasalance and F3 and F4 formants was observed in children who underwent adenoidectomy. There was no significant change in F0, shimmer %, amplitude perturbation quotient (APQ), jitter %, relative average perturbation (RAP), noise to harmonic ratio (NHR), F1 and F2 formant values, as assessed by objective voice analysis.
Conclusion: Our study results show that adenoidectomy may affect voice resonance and nasalance, changing the shape and size of nasopharynx and upper respiratory tract. Adenoidectomy seems to be safe without any significant change in the voice quality.

Keywords: Adenoidectomy; multidimensional voice program; nasalance; resonance; voice analysis.

Çocuklarda adenoidektominin ses ve konuşma fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Medine Kara1, Kayhan Öztürk, Bedri Özer

Amaç: Bu çalışmada adenoidektominin ses ve konuşma fonksiyonu üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Adenoid hipertrofisi tanısı konulan 36 çocuk (20 erkek, 16 kız; ort. yaş 8.22±1.86 yıl) ve 50 sağlıklı çocuk (23 erkek, 27 kız; ort. yaş 8.54±1.92 yıl) çalışmaya dahil edildi. Adenoidektomi ameliyatı yapılan çocuklarda ve kontrol grubunda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci hafta ve üçüncü ay akustik ve spektrografik analizler, ses analizi ve nazalans değerlendirmeleri yapıldı.
Bulgular: Adenoidektomi yapılan çocuklarda ses nazalansı ve F3 ve F4 formant değerlerinde anlamlı bir değişiklik gözlendi. Objektif ses analizi ile değerlendirildiği üzere, F0, shimmer %, amplitüd pertürbasyon oranı (APQ), jitter %, rölatif ortalama pertürbasyon (RAP), harmonik gürültü oranı (NHR) ve F1 ve F2 formant değerlerinde anlamlı bir değişikliğe rastlanmadı.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, adenoidektominin nazofarenks ve üst solunum yolunun şekil ve boyutunu değiştirerek sesin rezonans ve nazalansı üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Adenoidektominin ses kalitesinde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı ve güvenle uygulanabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi; çok boyutlu ses programı; nazalans; rezonans; ses analizi.

Medine Kara, Kayhan Öztürk, Bedri Özer. An evaluation of the effects of adenoidectomy on voice and speech function in children. Tr-ENT. 2013; 23(4): 225-231

Corresponding Author: Medine Kara
LookUs & Online Makale