E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Total larenjektomi sonrasında farengokutanöz fistül sıklığı ve risk faktörlerinin analizi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2007; 17(5): 260-264

Total larenjektomi sonrasında farengokutanöz fistül sıklığı ve risk faktörlerinin analizi

Elif GÜÇLÜ1, Ercan PINAR1, Semih ÖNCEL1, Çağlar ÇALLI1

Objectives: We evaluated the incidence and predisposing risk factors of pharyngocutaneous fistulas that develop after total laryngectomy.
Patients and Methods: The records of 210 patients (19 females, 191 males, mean age 60±9 years, range 39 to 77 years) who underwent total laryngectomy were retrospectively reviewed. Thirteen predisposing risk factors were evaluated (age, sex, pre-and postoperative anemia and hypoalbuminemia, diabetes mellitus, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, preoperative tracheotomy, tumor stage and localization).
Results: Pharyngocutaneous fistulas were found in 41 patients (19.5%). The mean duration for fistula formation was 7.7 days (range 2 to 16 days). Coronary artery disease (p=0.00), postoperative hemoglobin (p=0.000) and albumin (p<,0.005) levels lower than 10.7±1.2 g/dl and 3.0±0.5 g/dl, respectively, were found to be significant risk factors for fistula formation.
Conclusion: Fistula formation is the most frequent complication in laryngectomy patients. To prevent fistula formation, special attention should be paid to surgical technique and postoperative care especially in patients who have coronary artery disease, anemia, and hypoalbuminemia.

Keywords: Fistula/etiology, laryngectomy, pharyngeal diseases/etiology, risk factors.

Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: Incidence and analysis of risk factors

Elif GÜÇLÜ1, Ercan PINAR1, Semih ÖNCEL1, Çağlar ÇALLI1

Amaç: Total larenjektomi sonrası gelişen farengokutanöz fistüllerin görülme sıklığı ve predispozan risk faktörleri incelendi.
Hastalar ve Yöntemler: Total larenjektomi uygulanan 210 hasta (19 kadın, 191 erkek, ort. yaş 60±9, dağılım 39-77) geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda fistüle neden olabilecek 13 risk faktörü (yaş, cinsiyet, ameliyat öncesi ve sonrası anemi ve hipoalbuminemi, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hipertansiyon, ameliyat öncesi trakeostomi, tümörün evresi ve yerleşim yeri) değerlendirildi.
Bulgular: Kırk bir hastada (%19.5) farengokutanöz fistül görüldü. Fistülün ortaya çıkma süresi ortalama 7.7 gündü (dağılım 2-16. gün). İncelenen risk faktörlerinden koroner arter hastalığı (p=0.00), ameliyat sonrası hemoglobin (p=0.000) ve albumin (p<,0.005) düzeylerinin sırasıyla 10.7±1.2 g/dl ve 3.0±0.5 g/dl’den daha düşük olması anlamlı risk faktörleri olarak bulundu.
Sonuç: Farengokutanöz fistül total larenjektomininin en sık komplikasyonudur. Özellikle koroner arter hastalığı, anemi ve hipolbuminemi olan hastalarda cerrahi teknikte ve ameliyat sonrası bakımda fistül gelişimi açısından daha dikkatli olunması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Fistül/etyoloji, larenjektomi, farenks hastalıkları/etyoloji, risk faktörü.

Elif GÜÇLÜ, Ercan PINAR, Semih ÖNCEL, Çağlar ÇALLI. Total larenjektomi sonrasında farengokutanöz fistül sıklığı ve risk faktörlerinin analizi. Tr-ENT. 2007; 17(5): 260-264
LookUs & Online Makale